Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

ขึ้นสถานะนำจ่ายสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับสิ่งของ ต้องทำอย่างไร

หากผู้รับยังไม่ได้รับสิ่งของแต่มีสถานะการนำจ่ายสำเร็จ ผู้ใช้บริการสามารถส่งเรื่องสอบสวนผ่านทาง
1) https://www.thailandpost.co.th/un/form/complaints/?form_id=3
2) ทาง E-mail : postalcare@thailandpost.co.th
3) ทางโทรศัพท์ : 1545 หรือ 0 2831 3600
4) เฟซบุ๊ก อินบ็อกซ์“บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” www.facebook.com/thailandpost.co.th
5) ที่ทำการไปรษณีย์

ติดต่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผ่านทางช่องทางไหนได้บ้าง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด – สำนักงานใหญ่
111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0 2831 3131
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
Facebook : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
Twitter : @Thailand_Post
LINE Official : @thailandpost
THP Contact Center 1545
โทรศัพท์ : 1545 หรือ 0 2831 3600
E-mail : postalcare@thailandpost.co.th

มีคนอื่นรับสิ่งของไปต้องทำอย่างไร

หากผู้รับยังไม่ได้รับสิ่งของ แต่มีบุคคลอื่นเซ็นชื่อรับสิ่งของ ผู้ใช้บริการสามารถส่งเรื่องสอบสวนผ่านทาง
1. https://www.thailandpost.co.th/un/form/complaints/?form_id=3
2. ทาง E-mail : postalcare@thailandpost.co.th
3. ทางโทรศัพท์ : 1545 หรือ 0 2831 3600
4. เฟซบุ๊ก อินบ็อกซ์ “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” www.facebook.com/thailandpost.co.th
5. ที่ทำการไปรษณีย์

สิ่งของที่ได้รับความเสียหายต้องทำอย่างไร

กรณีสิ่งบรรจุภายในสูญหายหรือเสียหาย เมื่อผู้รับได้รับสิ่งของแล้ว ขอให้รีบแจ้ง ที่ทำการไปรษณีย์ที่นำจ่ายให้ทราบภายใน 24 ชม. หรือโดยเร็วที่สุด จากนั้นขอให้ติดต่อผู้ฝากส่งเพื่อให้ผู้ฝากส่งทำเรื่องตรวจสอบ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง

เมื่อดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหากพบว่าเกิดการสูญหายหรือเสียหายในเส้นทางไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง จะแจ้งให้ผู้ฝากมาติดต่อรับเงิน ชดใช้ค่าเสียหาย (สิทธิ์ในการรับเงินชดใช้จะเป็นของผู้ฝากส่ง หากผู้รับประสงค์จะเป็นผู้รับเงิน ผู้ฝากส่งจะต้องทำหนังสือโอนสิทธิ์การรับเงินชดใช้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ที่ผู้ฝากส่งแจ้งเรื่องร้องเรียนในครั้งแรก)

สิ่งของสูญหายต้องทำอย่างไร

กรณีสิ่งบรรจุภายในสูญหายหรือเสียหาย เมื่อผู้รับได้รับสิ่งของแล้ว ขอให้รีบแจ้ง ที่ทำการไปรษณีย์ที่นำจ่ายให้ทราบภายใน 24 ชม. หรือโดยเร็วที่สุด

จากนั้นขอให้ติดต่อผู้ฝากส่งเพื่อให้ผู้ฝากส่งทำเรื่องตรวจสอบที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง
เมื่อดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหากพบว่าเกิดการสูญหายหรือเสียหายในเส้นทางไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง จะแจ้งให้ผู้ฝากมาติดต่อรับเงิน ชดใช้ค่าเสียหาย
(สิทธิ์ในการรับเงินชดใช้จะเป็นของผู้ฝากส่ง หากผู้รับประสงค์จะเป็นผู้รับเงิน ผู้ฝากส่งจะต้องทำหนังสือโอนสิทธิ์การรับเงินชดใช้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ที่ผู้ฝากส่งแจ้งเรื่องร้องเรียนในครั้งแรก)

หากยังไม่ได้รับสิ่งของ ต้องทำอย่างไร

หากยังไม่ได้รับสิ่งของภายในระยะเวลามาตรฐานการนำจ่ายของบริการนั้น ๆ ผู้ใช้บริการสามารถส่งเรื่องสอบสวนผ่านทาง
1) https://www.thailandpost.co.th/un/form/complaints/?form_id=3
2) ทาง E-mail : postalcare@thailandpost.co.th
3) ทางโทรศัพท์ : 1545 หรือ 0 2831 3600
4) เฟซบุ๊ก อินบ็อกซ์ “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” www.facebook.com/thailandpost.co.th