Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

เครื่องมือการจัดส่ง

เครื่องมือการจัดส่ง (Shipping Tool) คือ ระบบเตรียมการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเตรียมการฝากส่งล่วงหน้า (Preload) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดระยะเวลาการรอคอยคิวการฝากส่งสิ่งของ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยพัฒนาให้เป็น Single Platform รองรับบริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นช่องทางในการนำส่งข้อมูลศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า หรือข้อมูล ITMATT เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไปรษณีย์ต่างประเทศและศุลกากรผ่านระบบ CDS ของสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU)