Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

ศูนย์ช่วยเหลือ

ข้อมูลศุลกากร

สิ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยทางไปรษณีย์ จะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อตรวจคัดแยกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ก่อนส่งมอบให้กับผู้มีชื่อรับของ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 : ของยกเว้นอากร
ประเภทที่ 2 : ของ ต้องชำระอากร
ประเภทที่ 3 : ของอื่นๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2

อ่านเพิ่มเติม

คำแนะนำการบรรจุ

การบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักของสิ่งของรวมถึงการจ่าหน้าที่ชัดเจนทั้งผู้ฝากส่งและผู้รับ ผนวกกับความมุ่งมั่นและใส่ใจของไปรษณีย์ไทยจะช่วยให้การจัดส่งถึงผู้รับได้อย่างปลอดภัย และถึงที่หมายตรงเวลา

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป

สิ่งของต้องห้ามฝากส่ง บริการหลังการขาย

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้บริการ

เพื่อให้การขนส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดของแต่ละบริการที่ต้องการฝากส่งทุกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม