Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

คูเรียร์โพสต์

เป็นบริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศมาตรฐานสากล ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และพัสดุ สิ่งของ น้ำหนักสูงสุดที่ฝากส่งได้ คือ 30 กิโลกรัม

พร้อมทั้งมีบริการผ่านพิธีการศุลกากร ณ ประเทศต้นทางและปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ โดยผู้รับปลายทางจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี (ถ้ามี) และมีบริการ On Demand Delivery (ODD) ที่ผู้รับสามารถเลือกรูปแบบการนำจ่ายได้ (เวลา/สถานที่) และนำจ่ายถึงผู้รับในประเทศปลายทาง แบบ Door to Door อีกทั้งผู้ส่งยังสามารถติดตามและตรวจสอบเช็คสถานะสิ่งของได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านสมาร์ทโฟน บนแอปพลิเคชัน Track & Trace และ เว็บไซต์www.thailandpost.co.th

บริการคูเรียร์โพสต์ เปิดบริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 454 แห่ง
ทั่วประเทศทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

Features

ลักษณะบริการ

วิธีการจัดส่ง
ประเภทสิ่งของที่จัดส่งได้
 • Documents (จดหมายหรือเอกสารน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม)
 • Merchandise (น้ำหนักอย่างสูงไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
การตรวจสอบสถานะ
ลายมือชื่อ
การชดใช้ค่าเสียหาย/สูญหาย
 • Document จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น
 • Merchandise  จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น
ใช้ร่วมกับบริการเสริมบริการรับประกัน
Customs Clearance
(บริการผ่านพิธีการทางศุลกากร ณ ปลายทาง โดยผู้รับเป็นผู้ชำระค่าภาษีตามที่ศุลกากรประเมิน (ถ้ามี)
Special Goods
(สามารถส่งสิ่งของที่ไม่สามารถส่งผ่านทางอากาศได้ เช่น ของเหลวที่ไม่เป็นอัตราย แบตเตอรี่ แต่ลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • สินค้าจะถึงมือผู้รับปลายทาง ภายใน 2 – 3 วัน (ไม่นับวันที่ฝากส่ง และระยะเวลาในการดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก (หากมี) และขาเข้า ณ ประเทศปลายทาง)
 • สามารถดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งประเทศต้นทางและปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ (โดยผู้รับเป็นผู้ชำระค่าภาษีฯ)
 • สามารถส่งของเหลวและแบตเตอรี่ได้ (โปรดศึกษาเงื่อนไขก่อนการฝากส่ง จากเจ้าหน้าที่รับฝาก)
 • คิดอัตราค่าบริการแบบราคาสุทธิ ไม่มีบวกค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมสินค้าขนาดใหญ่ ค่า Fuel Surcharge ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมนำจ่ายในพื้นที่ห่างไกล
 • คิดอัตราค่าบริการตามน้ำหนักตามจริง (ไม่มีการคิดราคาตาม Dimension)
 • มีกล่องพัสดุ แจกฟรี
 • มีบริการ On Demand Delivery (ODD) 6 ทางเลือก ซึ่งลูกค้าจะสามารถเลือกได้ 1 ทางเลือก จากตัวเลือกต่อไปนี้
   • กำหนดระยะเวลาการจัดส่งของคุณ (Schedule your delivery)
   • ส่งได้โดยไม่ต้องมีการเซ็นรับ (Signature release)
   • บริการให้เพื่อนบ้านรับแทน (Leave with neighbor)
   • รับที่ศูนย์บริการของทาง DHL โดยตรง (Collect from service point)
   • แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่ง (Alternate address)
   • แจ้งเพื่อให้ทราบว่า ตอนนี้ไม่สามารถนำส่งเอกสาร /พัสดุ ได้แล้ว และจะมีการยืนยันการนำส่งอีกครั้ง (Vacation hold)

  *จำนวนของทางเลือกขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง

 • การนำจ่ายถึงผู้รับในปลายทางต่างประเทศแบบ Door to Door
 • สามารถซื้อประกันเพิ่มได้มูลค่าไม่เกิน 1,000 SDR (ประมาณ 40,000 บาท)
 • การรับฝาก
  • ห้ามฝากส่งสิ่งของต้องห้ามที่ ปณท กำหนด ได้แก่ สิ่งมีชีวิต ชิ้นส่วนมนุษย์/ศพ/เถ้ากระดูก ธนบัตร/เหรียญ อัญมณีที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นอัญมณีประเภทใด/ยังไม่ผ่านการเจียระไนขึ้นรูป ทองคำแท่ง เครื่องมือระเบิด/ลูกบอลดับเพลิง/ปืนเลียนแบบเสมือนของจริง/อาวุธในรูปแบบอื่นๆ สินค้าที่ผิดกฎหมาย/ยาเสพติด/สิ่งลามกอนาจาร กระป๋องอัดแก๊ส เขาสัตว์ ทราย เครื่องยนต์ใช้แล้ว ธงชาติไทย/สินค้าที่มีลวดลายธงชาติไทย สารพิษ แบตเตอรี่สำรอง/แบตเตอรี่เดี่ยว ๆ สินค้าอันตราย/ติดไฟได้ง่าย ของลอกเลียนแบบทุกชนิด สิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำหนดศุลกากรของประเทศต่างๆ เป็นต้น
  • สิ่งของต้องกำกัด (สิ่งของที่สามารถฝากส่งได้แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่จุดบริการหุ้มก่อก่อนทุกครั้ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมป่าไม้ พระพุทธรูป ศาสนวัตถุ หรือศิลปวัตถุจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร เป็นต้น โดยผู้ฝากส่งอาจต้องชำระค่าภาษีอาการเพิ่มและอาจจะต้องดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกหรือแสดงใบอนุญาตนำเข้า (Import License)
  • การส่งสินค้าที่มีแบตเตอรี่ เช่น โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค สามารถส่งได้ไม่เกิน 2 เครื่อง/กล่อง และบางปลายทางผู้ฝากส่งอาจต้องกรอกเอกสารประกอบการฝากส่งเพิ่มเติม
  • การส่งบัตรเครดิต/บัตรเอทีเอ็ม ต้องระงับการใช้งานแล้วเท่านั้น ผู้ฝากส่งต้องแนบเอกสารยืนยันจากธนาคารว่ายังไม่เปิดใช้งาน หรือแนบ Customer Confirmation Letter
  • ขนาดสิ่งของที่ฝากส่ง : ขนาดอย่างสูง ด้านยาวที่สุดต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร และด้านยาวที่สุดรวมกับความยาวเส้นรอบวงกล่องต้องไม่เกิน 350 เซนติเมตร
 • เงื่อนไขการรับฝากของแต่ละประเทศปลายทาง
  • ปลายทางรัสเซียผู้ส่งและผู้รับสามาส่งได้เฉพาะในนามบริษัทถึงบริษัทเท่านั้น
  • ปลายทางอิหร่านจัดส่งได้เฉพาะเอกสารทางการฑูตเท่านั้น
 • การหุ้มห่อและการจ่าหน้าบริการ Courier Post
  • หุ้มห่อหรือเข้าห่อซอง โดยหากเป็นสินค้าที่ไม่ใช่เอกสารจะต้องหุ้มห่อด้วยกล่องสี่เหลี่ยมที่แข็งแรงเท่านั้น
  • จ่าหน้ารายละเอียดของผู้ฝากส่งและผู้รับเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนทุกช่องพร้อมระบุรหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลงบนแบบฟอร์มใบรับฝาก
  • ไม่สามารถส่งถึงผู้รับที่เป็น P.O. Box ได้
  • ระบุรายการสินค้าที่ฝากส่งทุกรายการโดยจำแนกราคาของสินค้าที่ฝากส่งทุกรายการลงบนใบรับฝากและ ใบอินวอยซ์
  • ลงนามอนุญาติให้เปิดตรวจสินค้าได้กรณีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องการตรวจสอบสินค้าภายในกล่อง

มาตรฐานการนำจ่ายถึงที่อยู่ผู้รับในต่างประเทศภายใน 2 – 4 วัน (ไม่นับวันที่รับฝากและไม่รวมระยะเวลาดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง)

อัตราการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับบริการระหว่างประเทศ

เนื่องด้วยค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าให้เป็นปัจจุบัน และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ปรับอัตราค่าเทียบเสมอภาคจาก 1 SDR เท่ากับ 45.9888 บาท เป็น 1 SDR เท่ากับ 43.8346 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป อันมีผลทำให้อัตราการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับบริการระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ประเภทสิ่งของส่งทางปรษณีย์ระหว่างประเทศจำนวนเงินชดใช้ค่าเสียหายอย่างสูงหมายเหตุ
ต่อฉบับ/ ห่อ/ ถุงต่อกิโลกรัม
เอกสาร5,000 บาทไม่รวมค่าฝากส่ง
พัสดุ/ หีบห่อ10,000 บาทไม่รวมค่าฝากส่ง
คูเรียร์โพสต์รับประกันตามวงเงินรับประกัน
แต่ไม่เกิน 43,835.60 บาท
ไม่รวมค่าฝากส่ง