Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

ขนาดและน้ำหนักของจดหมายทางอากาศ พัสดุระหว่างประเทศ และบริการโลจิสโพสต์เวิลด์ที่สามารถฝากส่งได้

จดหมายทางอากาศ คือ ไปรษณียภัณฑ์ชนิดจดหมายที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษเขียนจดหมายพับเป็นซองได้ในตัว น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 2 กก. ขนาดอย่างสูงไม่เกิน 110×220 มม. (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 2 มม.) ขนาดอย่างต่ำ ไม่ต่ำกว่า 90×140 มม. (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 2 มม.) แต่ด้านยาวต้องไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่าของด้านกว้าง

พัสดุระหว่างประเทศ เป็นการส่งระหว่างประเทศ เหมาะสำหรับสิ่งบรรจุที่มีลักษณะเป็นสิ่งของทั่วไป น้ำหนักอย่างสูง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ขนาดอย่างสูง แต่ละด้านยาวไม่เกิน 1,500 มม. และด้านยาวที่สุดรวมกับความยาววัดโดยรอบตัวห่อพัสดุไปรษณีย์ ส่วนที่ใหญ่ที่สุดในทิศทางของด้านอื่นซึ่งมิใช่ด้านที่มีความยาวที่สุดต้องไม่เกิน 3,000 มม. (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 2 มม.) ขนาดอย่างต่ำ ไม่ต่ำกว่า 90 x 140 มม. (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 2 มม.) ถ้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 170 มิลลิเมตร แต่ด้านยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร)

บริการโลจิสโพสต์เวิลด์ บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ (ทางอากาศ) ถึงที่อยู่ผู้รับ เหมาะสำหรับของที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัม ขนาดไม่เกินด้านละ 150 x 200 x 150 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลของขนาดและน้ำหนักสำหรับบริการแต่ละประเภทได้จาก https://www.thailandpost.co.th/th/index/ หัวข้อ สินค้าและบริการ”

ขึ้นสถานะนำจ่ายสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับสิ่งของ ต้องทำอย่างไร

หากผู้รับยังไม่ได้รับสิ่งของแต่มีสถานะการนำจ่ายสำเร็จ ผู้ใช้บริการสามารถส่งเรื่องสอบสวนผ่านทาง
1) https://www.thailandpost.co.th/un/form/complaints/?form_id=3
2) ทาง E-mail : postalcare@thailandpost.co.th
3) ทางโทรศัพท์ : 1545 หรือ 0 2831 3600
4) เฟซบุ๊ก อินบ็อกซ์“บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” www.facebook.com/thailandpost.co.th
5) ที่ทำการไปรษณีย์

ส่งสิ่งของมีค่า เงินและอัญมณีได้หรือไม่

สิ่งของมีค่า เช่น ทองคำ ทองคำขาว เงิน หินมีค่า เครื่องเพชร พลอย เหรียญกษาปณ์ พันธบัตร ตั๋วแลกเงินหรือตราสารใด ๆ ที่สั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือทุกชนิด เช็คเดินทางหรือสิ่งของมีค่าอื่น ๆ เป็นสิ่งของต้องห้ามฝากส่งด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างประเทศ

โดยสิ่งของดังกล่าวสามารถฝากส่งด้วยบริการจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศโดยใช้บริการรับประกันเพิ่มเติม และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประเทศปลายทางกำหนด
(Ref: https://file.thailandpost.com/upload/content/_5d5cc7b79b3e1.pdf)

ส่งสิ่งของแบบไหนดี

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการตามความเหมาะสมของมูลค่าของสิ่งของที่ฝากส่ง ขนาด น้ำหนัก และมาตรฐานการนำจ่าย

สิ่งของต้องห้ามฝากส่งของแต่ละประเทศมีอะไรบ้าง

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ข้อ 19 และ ข้อ 22 สิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์มีดังต่อไปนี้

ข้อ 19 สิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 มีดังต่อไปนี้
19.1 วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกันพอ หรือวัตถุระเบิด หรือสิ่งโสโครก หรือสิ่งมีพิษ หรือสัตว์มีชีวิต หรือสิ่งของที่มีสภาพอันน่าจะก่อให้เกิดอันตราย หรือเสียหายแก่ไปรษณียภัณฑ์ในระหว่างส่งทางไปรษณีย์ หรือแก่เจ้าพนักงาน เว้นไว้แต่จะมีข้อบังคับหรือเงื่อนไขกล่าวไว้ เป็นอย่างอื่น
19.2 ไปรษณียภัณฑ์อันเห็นได้ประจักษ์ว่ามีถ้อยคำเครื่องหมาย หรือลวดลาย เป็นเสี้ยนหนามแผ่นดิน หรือหยาบช้า ลามก หรือเป็นที่ยุยงส่งเสริมให้มีการกำเริบ หรือหยาบคาย หรือขู่เข็ญ หรือกรรโชก หรือผรุสวาทอย่างร้ายแรง หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย

ข้อ 22 นอกจากสิ่งของต้องห้ามที่กำหนดในข้อ 19 แล้ว ยังให้ถือว่าสิ่งต่อไปนี้ เป็นสิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์
22.1 สิ่งเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่คณะกรรมการควบคุม สิ่งเสพติดระหว่างประเทศกำหนด หรือยาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตและถือเป็นสิ่งของต้องห้ามในประเทศปลายทาง
22.2 สิ่งลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม
22.3 สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์
22.4 ธนบัตร
22.5 สิ่งของอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้าหรือเผยแพร่ในประเทศ ปลายทาง
22.6 เอกสารซึ่งมีลักษณะเป็นข่าวสารส่วนตัวซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลอื่น ที่นอกเหนือไปจากผู้ฝากส่งและผู้รับ หรือบุคคลที่อาศัยอยู่กับผู้ฝากส่ง และผู้รับ
22.7 วัตถุไวไฟ หรือสินค้าอันตรายอื่นๆ
22.8 อุปกรณ์ระเบิดที่ไม่มีแรงระเบิดและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้ง ระเบิดมือที่ไม่มีแรงระเบิด ปลอกกระสุนที่ไม่มีแรงระเบิดและสิ่งเทียม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

นอกจากนี้ การฝากส่งสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ทางอากาศยังมีรายชื่อสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศเพิ่มเติมอีก 4 ชนิดดังนี้
1. สารออกซิไดซ์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์
2. ก๊าซหรือกระป๋องสเปรย์
3. สารกัดกร่อน
4. วัตถุและสารต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศ อาทิ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ โดยหากมีการตรวจพบการฝ่าฝืน จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใช้บริการสามารถค้นหารายละเอียดสิ่งของต้องห้ามของแต่ละประเทศได้จากแผนที่ประเทศในหน้าแรก หรือระบบค้นหาประเทศและบริการของเว็บเพจ หรือสอบถามได้จากที่ทำการไปรษณีย์ที่ฝากส่ง หรือ THP Contact Center 1545