Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

EMS World

บริการ EMS World เป็นบริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศในรูปแบบ Document และ Merchandise        โดยสามารถติดตามสถานะได้ตลอด 24 ชม. ครอบคุลม 95 ประเทศ (106 ปลายทาง) ทั่วโลก ระยะเวลาการจัดส่ง 2 – 9 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง น้ำหนักสูงสุด 30 กิโลกรัม อัตราค่าบริการแบบ Net Price ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ และ รวมถึงคิดอัตราค่าบริการตามน้ำหนัก (Weight) เท่านั้น (ไม่มีการคิดราคาตาม Dimension)

Features

ลักษณะบริการ

วิธีการจัดส่ง
ประเภทสิ่งของที่จัดส่งได้
 • Documents (จดหมายหรือเอกสารน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม)
 • Merchandise (น้ำหนักอย่างสูงไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
การตรวจสอบสถานะ
ลายมือชื่อ
การชดใช้ค่าเสียหาย/สูญหาย
 • Document จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น
 • Merchandise  จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น
ใช้ร่วมกับบริการเสริมบริการตอบรับ
Customs Clearance
(บริการผ่านพิธีการทางศุลกากร ณ ปลายทาง โดยผู้รับเป็นผู้ชำระค่าภาษีตามที่ศุลกากรประเมิน (ถ้ามี)
Special Goods
(สามารถส่งสิ่งของที่ไม่สามารถส่งผ่านทางอากาศได้ เช่น ของเหลวที่ไม่เป็นอันตราย แบตเตอรี่ แต่ลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • อัตราค่าบริการแบบราคาสุทธิไม่มีบวกเพิ่ม และในภาพรวมจะมีค่าบริการต่ำกว่าคูเรียร์เอกชน
 • คิดอัตราค่าบริการตามน้ำหนักตามจริง (ไม่มีการคิดราคาตาม Dimension)
 • มีซองและกล่องแจกฟรี
 • Free Pick up ทุกชิ้นไม่มีขั้นต่ำ
 • การนำจ่ายถึงผู้รับในปลายทางต่างประเทศแบบ Door to Door

 

 • ห้ามส่งสิ่งของต้องห้าม ได้แก่ สัตว์มีชีวิต  สิ่งเสพติด วัตถุลามกอนาจร  วัตถุระเบิด/วัตถุไวไฟทุกชนิด  ธนบัตร วัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อ
 • สิ่งของที่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่จุดบริการหุ้มก่อก่อนทุกครั้ง ได้แก่ 
  • เครื่องยนต์และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ทุกชนิด
  • แบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่ทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งแบตเตอรี่ภายในถาวร
  • วัตถุมีคมที่จะต้องทำการหุ้มห่อ
  • สิ่งเทียมอาวุธ
  • ของเหลวทุกชนิด
  • สารพิษ
  • สารมีฤทธิ์กัดกร่อน
  • เชื้อชีวภาพ
  • อาวุธปืนและเครื่องกระสุน
 • กรอกรายการในใบรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (ป.256/CN23) โดยใช้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลขอาระบิก เท่านั้น
 • กรณีที่สิ่งบรรจุของต้องภาษีอากรหรือต้องกำกัดในการนำเข้าประเทศปลายทาง ต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านศุลกากรไปรษณีย์หรือด่านศุลกากรอื่นที่มีอำนาจซึ่งอยู่ใกล้กับที่ทำการก่อนการฝากส่ง
 • กรณีที่สิ่งบรรจุภายในเป็นสินค้า ต้องจัดทำเอกสารประกอบการฝากส่งแนบไปกับห่อซอง ดังนี้
  • เอกสารหรือแบบพิมพ์อื่นใดตามจำนวนและข้อกำหนดของการไปรษณีย์ประเทศปลายทางแต่ละประเทศ เช่น ใบรับรองที่มาของสินค้า (CERTIFICATE OF ORIGIN) ใบแจ้งราคาสินค้า (INVOICE) ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตนำเข้า เป็นต้น
 • หุ้มห่อหรือเข้าห่อซอง EMS World ตามหลักเกณฑ์ที่ ปณท กำหนด
 • จ่าหน้าให้ถูกต้องและมีรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นเดียวกับการจ่าหน้าจดหมาย
 • ระบุลักษณะของสิ่งบรรจุภายในไว้ที่บริเวณมุมซ้ายตอนบนด้านจ่าหน้าดังนี้
  • กรณีเป็นสิ่งของที่ไม่ต้องเสียภาษีอากร ได้แก่ จดหมาย เอกสารธุรกิจการค้า เอกสารหรือข้อมูลสำหรับเครื่อง computer สิ่งพิมพ์ต่างๆ หมายเหตุว่า “Business Papers”
  • กรณีเป็นตัวอย่างสินค้าซึ่งไม่มีมูลค่าทางการค้า หมายเหตุคำว่า “Samples”
  • กรณีเป็นสินค้าหรือสิ่งของต่างๆ ที่ต้องเสียภาษีอากรหมายเหตุว่า “Merchandise”
  • กรณีเป็นของขวัญ หมายเหตุคำว่า “Gifts”

 

ทวีประยะเวลานำจ่าย
Asia / เอเชีย3-5
South America / อเมริกาใต้9-11
Europe / ยุโรป4-9
Oceania / โอเชียเนีย4-6
Africa / แอฟริกา6-9
North America / อเมริกาเหนือ5-7

อัตราการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับบริการระหว่างประเทศ

นื่องด้วยค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าให้เป็นปัจจุบัน และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ปรับอัตราค่าเทียบเสมอภาคจาก 1 SDR เท่ากับ 45.9888 บาท เป็น 1 SDR เท่ากับ 43.8346 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป อันมีผลทำให้อัตราการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับบริการระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ประเภทสิ่งของส่งทางปรษณีย์ระหว่างประเทศจำนวนเงินชดใช้ค่าเสียหายอย่างสูงหมายเหตุ
ต่อฉบับ/ ห่อ/ ถุงต่อกิโลกรัม
เอกสาร3,000 บาทไม่รวมค่าฝากส่ง
พัสดุ/ หีบห่อ7,000 บาทไม่รวมค่าฝากส่ง