Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

พัสดุย่อย

บริการพัสดุย่อย เป็นบริการสิ่งของขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการรับ-ส่งสิ่งของที่มีมูลค่าไม่มาก หรือตัวอย่างสินค้า ที่บรรจุใส่ซอง/กล่องที่สามารถให้เจ้าหน้าที่เปิดตรวจสอบได้ ค่าบริการคิดตามน้ำหนัก และประเทศปลายทางที่ให้บริการมากกว่า 200 ประเทศ

Features

ลักษณะบริการ

วิธีการจัดส่ง
ประเภทสิ่งของที่จัดส่งได้
  • สิ่งของ
  • Documents ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการฝากส่งจดหมายและของตีพิมพ์
การตรวจสอบสถานะX
ลายมือชื่อX
การชดใช้ค่าเสียหาย/สูญหายX
ใช้ร่วมกับบริการเสริมบริการ ตอบรับ, บริการรับประกัน
Customs Clearance
(บริการผ่านพิธีการทางศุลกากร ณ ปลายทาง โดยผู้รับเป็นผู้รับภาะภาษี)
X
Special Goods
(สามารถส่งสิ่งของที่ไม่สามารถส่งผ่านทางอากาศได้ เช่น ของเหลว แบตเตอรี่ แต่ลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด)
X
  • การนำจ่ายถึงผู้รับในปลายทางต่างประเทศแบบ Door to Door
  • ค่าบริการคิดตามน้ำหนักที่ฝากส่งจริงไม่มีบวกเพิ่ม โดยไม่คิดค่าบริการตามปริมาตรของกล่อง (Volumetric) ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • คิดอัตราค่าบริการตามน้ำหนักตามที่กำหนด (ไม่มีการคิดราคาตาม Dimension)
  • ขนาดสิ่งส่งของ : ซองหรือหีบห่อขนาดไม่เกินข้อกำหนด UPU น้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม
  • การหุ้มห่อ : หุ้มห่อหรือใส่ซองเพื่อให้สิ่งของภายในได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ รวมถึงต้องมีการปิดผนึกให้พนักงานไปรษณีย์สามารถเปิดตรวจและปิดผนึกใหม่ได้สะดวกโดยที่ไม่ทำให้ห่อซองนั้นเสียสภาพ ทั้งนี้หุ้มห่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งของบรรจุภายในอยู่ครบถ้วนระหว่างขนส่ง

ไม่มีข้อมูล

รอคอนเฟิร์ม