Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

TermS & Conditions

การเข้าถึงและการเข้าใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ของท่านถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตนเองกับกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบใด ๆ ของประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนด และนโยบายการให้บริการของ ปณท ทุกประการ

กรรมสิทธิ์ในข้อมูลบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

ท่านตกลงและรับทราบว่า ปณท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของ ปณท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบใดก็ตาม และท่านรับทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือตรงตามสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงในปัจจุบัน รวมถึง ปณท เป็นผู้มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันแต่เพียงผู้เดียวโดยมิจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และมิจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ ที่ท่านใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ และการใช้งานดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ต่อท่าน ปณท จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายทีเกิดขึ้นนั้นในทุกกรณี

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าใด ๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของ ปณท นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ปณท แต่เพียงผู้เดียว รวมถึง ปณท เป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest