Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

โลจิสโพสต์ เวิลด์

โลจิสโพสต์ เวิลด์ เป็นบริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ (ทางอากาศ) ถึงที่อยู่ผู้รับภายใน 7-10 วันทำการ เหมาะสำหรับของที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากตั้งแต่ 20 – 200 กิโลกรัม หรือขนาดสินค้าไม่เกิน 150 x 200 x 150 ซม. ครอบคลุมประเทศปลายทาง 33 ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส นอร์เวย์ ออสเตรีย เดนมาร์ก เบลเยี่ยม ฯลฯ สามารถฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 345 แห่งที่เปิดให้บริการทั่วประเทศ สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace และเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

Features

ลักษณะบริการ

วิธีการจัดส่ง
ประเภทสิ่งของที่จัดส่งได้
 • สิ่งของเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 200 กิโลกรัม
การตรวจสอบสถานะ
ลายมือชื่อ
การชดใช้ค่าเสียหาย/สูญหาย
ใช้ร่วมกับบริการเสริมบริการตอบรับ,บริการรับประกัน
Customs Clearance
(บริการผ่านพิธีการทางศุลกากร ณ ปลายทาง โดยผู้รับเป็นผู้ชำระค่าภาษีตามที่ศุลกากรประเมิน (ถ้ามี)
Special Goods
(สามารถส่งสิ่งของที่ไม่สามารถส่งผ่านทางอากาศได้ เช่น ของเหลวที่ไม่เป็นอันตราย แบตเตอรี่ แต่ลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • ส่งสิ่งของขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักสูงสุดถึง 200 กิโลกรัม
 • มีบริการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งที่ประเทศต้นทางและปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ (โดยผู้รับเป็นผู้ชำระค่าภาษีฯ)
 • คิดค่าบริการตามน้ำหนักที่ชั่งได้และการคำนวนจากปริมาตรสินค้า (กว้างxยาวxสูง หาร 6,000) โดยนำเอาน้ำหนักที่ได้มากกว่ามาคิดค่าขนส่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับผู้ขนส่งรายอื่นในตลาดจะได้น้ำหนักที่ น้อยกว่าทำให้ได้เปรียบอัตราค่าบริการ (ผู้ขนส่งรายอื่นคิดปริมาตรจาก กว้างxยาวxสูง หาร 5,000)
 • อัตราค่าบริการแบบราคาสุทธิไม่มีบวกเพิ่มค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสินค้าขนาดใหญ่ ค่า Fuel Surcharge ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมนำจ่ายในพื้นที่ห่างไกล
 • การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีสูญหาย/เสียหายตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ชิ้น
 • สามารถซื้อประกันเพิ่มได้มูลค่าไม่เกิน 1,000 SDR (ประมาณ 40,000 บาท)
 • นำจ่ายถึงมือผู้รับในต่างประเทศภายใน 7-10 วัน
 • มีบริการตีลังไม้เพื่อการส่งออกเป็นการเฉพาะ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • การรับฝาก
  • อัตราค่าบริการ โลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ (Logispost World) ที่กำหนด ยังไม่รวมค่าดำเนินพิธีการขาออก หรือค่าดำเนินพิธีขาเข้าที่ปลายทาง (ถ้ามี)
  • ขนาดสิ่งของที่ฝากส่ง : ความกว้างต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 200 เซนติเมตร และความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร
   น้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัมขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 200 กิโลกรัมต่อชิ้น
  • การคิดค่าบริการ : สำหรับสิ่งของที่มีน้ำหนักเบา จะเปรียบเทียบน้ำหนักจากการชั่งและน้ำหนักที่ได้จากการคำนวณตามปริมาตรด้วยสูตร กว้างXยาวXสูง หน่วยเป็นเซนติเมตร หารด้วย 6,000 และให้นำน้ำหนักที่สูงกว่ามาคิดค่าบริการ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่กำหนดให้เรียกเก็บเป็นอัตราต่อกิโลกรัม และเศษของ 1 กิโลกรัม ให้คิดเป็น 1 กิโลกรัม
  • อัตราค่าชดใช้กรณีเสียหาย/สูญหาย กรณีเสียหายบางส่วน ชดใช้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อชิ้น และกรณีเสียหายทั้งหมด/สูญหาย ชดใช้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ ชิ้น พร้อมคืนค่าฝากส่ง
 • บริการเสริมที่สามารถใช้ควบคู่กับบริการไปรษณีย์รับประกัน ในวงเงินรับประกันสูงสุดไม่เกิน 1,000 SDR/ชิ้น
 • CHINA (NORTH) ได้แก่ ทุกเมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน ยกเว้นเมือง Fujian และ Guangdong
 • CHINA (SOUTH) ได้แก่ เมือง Fujian และ Guangdong
 • การส่งคืนกรณีไม่สามารถนำจ่ายสิ่งของให้แก่ผู้รับปลายทางได้ ด้วยเหตุผลไม่มีผู้รับปลายทาง และต้องการให้ ปณท ส่งคืนสินค้า/สิ่งของมายังต้นทาง ปณท จะเรียกเก็บค่าส่งคืนตามอัตราที่ ปณท กำหนดและภาษี (ถ้ามี) โดยไม่รวมค่าดำเนินพิธีการฯ และในกรณีสิ่งของยังไม่ส่งต่อไปต่างประเทศ ปณท จะเรียกเก็บค่าส่งคืนในอัตราค่าบริการ Logispost ในประเทศ

ไม่มีข้อมูล (สอบถาม รร. เพิ่มเติม)

อัตราการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับบริการระหว่างประเทศ

นื่องด้วยค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ได้มีการเปลี่ยนแปลมูลค่าให้เป็นปัจจุบัน และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ปรับอัตราค่าเทียบเสมอภาคจาก 1 SDR เท่ากับ 45.9884 บาท เป็น 1 SDR เท่ากับ 43.8356 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป อันมีผลทำให้อัตราการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับบริการระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ประเภทสิ่งของส่งทางปรษณีย์ระหว่างประเทศจำนวนเงินชดใช้ค่าเสียหายอย่างสูงหมายเหตุ
ต่อฉบับ/ ห่อ/ ถุงต่อกิโลกรัม
โลจิสโพสต์3,000 บาทไม่รวมค่าฝากส่ง
โลจิสโพสต์รับประกันตามวงเงินรับประกัน
แต่ไม่เกิน 43,835.60 บาท
ไม่รวมค่าฝากส่ง